Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Το Τμήμα > Διασφάλιση ποιότητας > Πολιτική Ποιότητας-Στοχοθεσία

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (ΤΜΕΥ), ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών των φοιτητών του ακολουθώντας καλώς ορισμένες διαδικασίες, οι οποίες εναρμονίζονται με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Το ΤΜΕΥ ιδρύθηκε το 1999 και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Υλικών πενταετούς φοίτησης που εντάσσεται σε Πολυτεχνική Σχολή (Νόμος υπ’ αριθμ. 4452, ΦΕΚ A' 17/15-2-2017). Είναι το πρώτο Τμήμα στον Ελλαδικό χώρο που ξεκίνησε τη λειτουργία του με στόχο να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας/Μηχανικής των Υλικών, μιας Επιστημονικής Περιοχής που αντιπροσωπεύεται στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με αντίστοιχα Τμήματα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας εδώ και 50 έτη.

Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες ώστε να λειτουργήσουν ως υπεύθυνοι Μηχανικοί για την λήψη επιστημονικών αποφάσεων και την προετοιμασία/υλοποίηση μελετών για την έρευνα, το σχεδιασμό, την θεωρητική προσομοίωση, την σύνθεση, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την κατεργασία, τον ποιοτικό έλεγχο/πιστοποίηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων-υλικών που χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Παράλληλα το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στοχεύει να αναπτύξει τις αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες των φοιτητών, αλλά και το ήθος/επαγγελματική κουλτούρα τους, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με επιτυχία στον επαγγελματικό στίβο μετά το πέρας των σπουδών τους.

Πολιτική Ποιότητας

Το ΤΜΕΥ δεσμεύεται μέσα από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) να επιτύχει ακαδημαϊκή αριστεία, να προσδώσει υψηλής ποιότητας θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εμπειρία, καθώς και να ενισχύσει τις εγγενείς ικανότητες, δεξιότητες και τη διαδικασία σκέψης των φοιτητών εκτός από την προώθηση των τεχνολογικών δεξιοτήτων τους. Το Τμήμα δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας.

Στόχοι Πολιτικής Ποιότητας Προγράμματος Σπουδών

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα εξασφαλίζουν:
  1. Συνεχή βελτίωση του ΠΠΣ με στόχο την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Στρατηγικός Στόχος 1).
  2. Καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών και παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης. Εκτός από την παροχή επιστημονικής γνώσης ζητούμενο είναι να καλλιεργούνται και δεξιότητες που βοηθούν τον φοιτητή στην μετάβασή του στην αγορά εργασίας, ειδικότερα στα τελευταία έτη των σπουδών του (Στρατηγικός Στόχος 1).
  3. Βελτίωση της απόδοσης, της επίδοσης και της ικανοποίησης των φοιτητών/αποφοίτων μέσα από στοχευμένες δράσεις. Κομβικό ρόλο σε αυτό το σημείο καλείται να παίξει ο Σύμβουλος Σπουδών καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ΠΠΣ από τους φοιτητές και αποφοίτους (Στρατηγικός Στόχος 1).
  4. Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και διεθνούς απήχησης και σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Κομβικό ρόλο σε επίπεδο ΠΠΣ παίζει η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία στοχεύει εκτός των άλλων, στην εκπαίδευση των φοιτητών στην διασφάλιση κανόνων ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα, τα προϊόντα της και τις δημοσιεύσεις (Στρατηγικός Στόχος 2).
  5. Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της αναγνωρισιμότητας του Τμήματος - σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας, με στήριξη της συμμετοχής των μελών του ΤΜΕΥ σε προγράμματα κινητικότητας, Πρακτικής Άσκησης, δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης (Στρατηγικός Στόχος 3).
  6. Αναβάθμιση των υποδομών, των υποστηρικτικών, διοικητικών και ηλεκτρονικών διαδικασιών του Τμήματος (Στρατηγικός Στόχος 4)

Μεθοδολογία – Επικοινώνηση της Πολιτικής Ποιότητας Προγράμματος Σπουδών

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιείται διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ. Σε αυτή τη διαδικασία παίρνουν μέρος τόσο η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του ΤΜΕΥ όσο και η Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος. Τα αποτελέσματα όλων των αξιολογήσεων συζητούνται αναλυτικά στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, και αυτό επιτρέπει τον καθορισμό δράσεων και προτεραιοτήτων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ΤΜΕΥ. Λεπτομέρειες σχετικά με τους επιμέρους στόχους, ενέργειες, δράσεις, υπευθυνότητες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών παρέχονται στο κείμενο της Στοχοθεσίας του ΤΜΕΥ. Το τελικό κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας και η Στοχοθεσία Ποιότητας του ΠΠΣ αναρτώνται στον ιστότοπο του ΤΜΕΥ. Σύντομη αναφορά γίνεται επίσης στον Οδηγό Σπουδών του ΤΜΕΥ.

Δείτε εδώ λεπτομέρειες σχετικά με τις ενέργειες που ακολουθούνται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών.