Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Εκπαίδευση > Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών»


Διοίκηση Πολιτική ποιότητας Εισαγωγή/Προκήρυξη Γραμματεία
Κανονισμοί Πρόγραμμα σπουδών Οδηγός σπουδών Οδηγίες συγγραφής ΜΔΕ


Γενικές πληροφορίες

Στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (ΦΕΚ ίδρυσης), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένα Υλικά» το οποίο επανιδρύεται το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΦΕΚ επανίδρυσης), με νέο τίτλο «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών» και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ τροποποίησης).

Το ΠΜΣ «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών». Ο τίτλος θα μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα ως Master of Science (MSc) in Technologies of Advanced Materials. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στις Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στο σύγχρονο αυτό τεχνολογικό τομέα αιχμής και πιο συγκεκριμένα στη χημεία και τις διεργασίες, στη φυσική και την υπολογιστική επιστήμη, και στην μηχανική και τις ευφυείς τεχνολογίες προηγμένων υλικών, όπως νανοσύνθετα, νανοδομημένα, βιοϋλικά, βιοϊατρικά υλικά, υπερ-εντροπικά κράμματα, κ.λπ.

Βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
  • η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών,
  • η παροχή γνώσεων και τεχνογνωσίας στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των πάσης φύσεως υλικών και των εφαρμογών τους,
  • η μελέτη του τρόπου σύνθεσης, χαρακτηρισμού και ιδιοτήτων των μοντέρνων υλικών, η προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου μετά την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.),
  • η εκπαίδευση επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των προηγμένων υλικών που θα τους παρέχει επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα,
  • η επάνδρωση ερευνητικών κέντρων με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, ικανό να βελτιώσει ή και να συμβάλλει στην ανακάλυψη και χρήση νέων βελτιωμένων υλικών και με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών», στις εξής εξειδικεύσεις:
  • Χημεία και Διεργασίες Προηγμένων Υλικών
  • Φυσική και Υπολογιστική Επιστήμη Προηγμένων Υλικών
  • Μηχανική και Ευφυείς Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών
Δείτε το χορηγούμενο Παράρτημα Διπλώματος.

Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων ορίζονται η δεύτερη εβδομάδα του μηνός Οκτωβρίου με την εισαγωγή μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών κατ’ ανώτατο όριο και η λήξη των μαθημάτων η τελευταία ημέρα του Μαΐου. Οι εξετάσεις ξεκινούν την 2η εβδομάδα του Ιουνίου, διαρκούν 3 εβδομάδες και αποπερατώνονται στο τέλος Ιουνίου.